qr menü lab dijital menu restoran kafe bar menü taranabilir

สแกน QR ด่วน
เมูดิจิตอลแบไม่สัมผัส

้านอาหารหลยพันแห่งใช้ QuickQR
เพื่อเลี่ยนความคดของพวกเขาให้เป็นจริ

เ้าร่วมเดี๋วนี้
เราทำอะไร?

โซลูชั่นทีเป็นนวัตกรรมใหม่ในกาสร้างเมนูดจิทัล QR ออกบบด้วยตนเอ

คุณสามารถส้างเมนูของคุณเองด้วย QR Code ที่ออกแบเอง เทมเพล QR หลายรายการทำให้ดีขึน

qr menü lab dijital menu restoran kafe bar menü taranabilir
qr menü lab dijital menu restoran kafe bar menü taranabilir
qr menü lab dijital menu restoran kafe bar menü taranabilir

แผนสมาชิก

Ücretsiz Deneme Planı

การทดลอ
คุณสบัติของ Ücretsiz Deneme Planı
  • ไม่ จำกัด หมวดหมู่เมู
  • ไม่ จำกัด รายการเมูต่อประเภท
  • ไม่ จำกัด แกนต่อเดือ
  • อนุาตให้ร้านอาหารรับออเอร์
เ้าร่วมเดี๋วนี้

คุ้กกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกี้เพื่อใหแน่ใจว่าคุณจะได้รับปะสบการณ์ทีดีที่สุดบนเว็บไซต์ขอเรา

ยอมรับ